Stel cookie voorkeur in

Protocol PO raad na 8 juni

Versie 28 mei 2020

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke opstelling van het basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel open te stellen. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.  

Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVMvoorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. 

De aansluiting met de organisaties voor buitenschoolse opvang is essentieel en we roepen besturen en scholen dan ook op om aan de hand van dit protocol snel te komen tot afspraken over de aansluiting van de schooltijden op de opvangtijden. 

In dit herziene protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen volledig opengaan. Dit protocol kan gezien worden als een handreiking voor eigen nadere invulling. 

Op de Groote Wielen volgen we dit protocol zoveel mogelijk op. Daar waar uitleg of aanvullende informatie over te geven is voor ons kindcentrum, is schuingedrukte tekst gebruikt. Staat er geen toevoeging, dan voeren we de voorschriften uit zoals gevraagd is. 

 

Wat verandert er niet?  

 • Kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets, het liefst zelfstandig, naar het kindcentrum.  
 • Het ‘verkeer’ in het gebouw is zoveel mogelijk éénrichting. Niemand loopt tegen de stroom of tegen de richting in (volg de pijlen).  
 • De hygiëne maatregelen.
 • Geen aanwezigheid van ouders in het gebouw.  
 • Kinderen en werknemers met verkoudheidsklachten blijven thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. Met koorts/benauwdheid blijft het hele gezin thuis.  
 • Fysiek contact tussen leerkracht/pedagogisch medewerker BSO en kinderen wordt uit de weggegaan. Het advies blijft om anderhalve meter afstand te houden en drukte te vermijden.  
 • We geven een andere invulling aan het eindrapport. De geplande ouder-kindgesprekken op 18 en 23 juni gaan gewoon door, zoals het protocol voorschrijft, in digitale vorm. 

 

Algemeen 

Algemene RIVM richtlijnen Veiligheidsrisico’s Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep (zie hoofdstuk IV). 

 

Fysiek contact 
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. 
 • Er worden geen handen geschud. 
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Niet aan je gezicht zitten. 

 

Hygiënemaatregelen

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan: 

 • Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang. Het is op DGW logistiek niet haalbaar om alle kinderen de handen te laten wassen voor schooltijd. Vanaf 1 juni mogen we helaas geen gebruik meer maken van de hoofdingang van Windkracht 5. Er gaan zich wel dubbel zoveel leerlingen in het gebouw begeven. De gangen zijn niet breed, éénrichtingsverkeer in het gebouw is daarom noodzakelijk. Het wassen van de handen zou rijen opleveren in de gangen en bij de toiletten, wat het veilig bewegen door de gangen waarschijnlijk onmogelijk maakt. We willen alle kinderen daarom vragen om vóór schooltijd thuis al de handen te wassen. Voor de kinderen vanaf groep 3 is het mogelijk om handen te blijven desinfecteren bij binnenkomst, dit gebeurt altijd onder begeleiding van volwassenen. Kinderen die naar de voorschoolse opvang gaan, wassen de handen daar. Van twee kinderen weten we dat zij allergisch reageren op desinfectiemiddel, zij wassen de handen bij de buitenkranen, net zoals de kleuters (zij doen dit zoals ze inmiddels gewend zijn tijdens de buitenspeeltijd aan het begin van de dag). 
 • Gebruik van papieren handdoekjes en handdrogers 
 • Oppervlakten reinigen met water en zeep.  De eerste weken wordt de aangeschafte voorraad desinfectiemiddelen alleen na schooltijd nog gebruikt om de meubilair en spullen te reinigen, zolang de ingekochte voorraad strekt. Er zullen, op advies van de POraad geen nieuwe middelen aangeschaft worden.  
 • Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Op DGW zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering in hun eigen groep, het MT is verantwoordelijk voor uitvoering binnen de school. 

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht

 • Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. 
 • Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.  Op DGW is voor elke leerkracht een eigen gezichtsscherm aanwezig. Deze worden niet standaard gedragen maar zijn bedoeld voor onverwachte situaties waarbij het noodzakelijk is dat de leerkracht in de nabijheid komt van een leerling of collega, bv. wanneer EHBO toegepast moet worden. Ook zijn er beschermende handschoenen die gebuikt worden in specifieke situaties, bijvoorbeeld bij het incidenteel verschonen van een leerling. 

 

Hygiëneregeling leermiddelen 

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep.  
Op 4 en 5 juni zullen alle chromebooks opnieuw ingezameld en schoongemaakt worden zodat op maandag 8 juni elke leerling vanaf groep 4 een ‘eigen’ chromebook toegewezen krijgt. De chromebooks blijven eigendom van school en komen niet meer mee naar huis omdat er nu geen thuisonderwijs meer gegeven wordt.  

 

Schoonmaak 

Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. 

 

Afstand personeel 

Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 

Noot 1 POraad: Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op enige manier mogelijk is de kinderen te laten handenwassen heeft dit sterke voorkeur en beleid zou daar op moeten zijn gericht. Er speelt een gezondheidsrisico door aanwezigheid van desinfecterende producten. Is regelmatig handen wassen niet mogelijk, dan zou handdesinfectie alleen onder toezicht en in de bovenbouw moeten plaatsvinden. 

Noot 2 POraad: Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen. 

 

2. Aanwezigheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod  

Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod 

Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden.  De groep wordt weer teruggezet in de oorspronkelijke opstelling. In verband met de 1,5 m afstand tot volwassenen, blijven leerkrachten zoveel mogelijk in hun eigen ruimte en nodigen ze kinderen op afstand uit aan de instructietafel wanneer ze hulp nodig hebben. 

Het is als vanzelfsprekend eigen schoolbeleid hoe invulling te gaan geven aan het lesaanbod. Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats.  
Op DGW is besloten, in navolging van het advies van de PO raad, om alle excursies en schoolreisjes tot aan de zomervakantie te laten vervallen, met uitzondering van het kamp voor groep 8. Het kamp is verplaatst naar de laatste drie dagen van het schooljaar en zal zoveel mogelijk volgens de richtlijnen worden aangepast. We hebben van de Veiligheidsregio specifieke voorwaarden toegestuurd gekregen waaraan we moeten voldoen om op kamp te mogen gaan. 

Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het primair onderwijs toegestaan. 

We merken dat de ontwikkeling van kinderen de afgelopen periode zeker niet stil heeft gestaan. We blijken genoeg tijd te hebben om de draad van het leerlingvolgsysteem inclusief toetsen weer op te pakken. Zo krijgen we een beter zicht op wat al goed gaat en wat nog beter kan. 

 

Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) bij leeractiviteiten 

Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school, behalve door vaste vrijwilligers (zie paragraaf Vaste vrijwilligers en stagiaires hieronder). 

 

Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school 

Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. 

Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 

Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden opgestart.  

 

Contact ouder(s)/verzorger(s) 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (cf RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het in de school. 

Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten plaatsvinden. 

 

Vaste vrijwilligers en stagiaires 

(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. 

Stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school. 

 

In en rondom schoolgebouw 

Schoolplein 

Klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden van andere klassen of groepen gebruik van het schoolplein.  We hanteren in ieder geval de eerste week het buitenspeelrooster van de gefaseerde heropening. 

Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein, tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk) benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de school(omgeving) te verlaten. 

 

Gymzaal 

We gymmen de komende weken nog buiten. We doen dat zonder om te kleden. We kunnen op woensdag en donderdag gebruik maken van het veldje achter de scholen. 

 

Bieb 

Het lenen van boeken vindt voorlopig in aangepaste vorm plaats in het klaslokaal. De geleende boeken blijven op school.  

 

Binnenkomst, ophalen en looproutes door school 

De school wijst een plek aan waar leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) kunnen nemen voordat zij het schoolplein/de school betreden.  

Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk) benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de school(omgeving) te verlaten. Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. 

Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

Om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen kunnen scholen ervoor kiezen om te werken met gespreide breng- en haaltijden. 

Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Vanaf 1 juni mogen we helaas geen gebruik meer maken van de hoofdingang bij het wijkcentrum. Alle kinderen zullen dan via het plein het gebouw moeten betreden.  
De kinderen komen vanaf volgende week dinsdag binnen via de toegangspoorten op het plein. De ingang wordt vanaf de poort gesplitst in twee looproutes. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgen de route aan de kant van het gebouw, zij lopen zelfstandig via de deur op het plein naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1-2 volgen de route aan de kant van het plein. De leerkrachten van de groepen 1-2 verwelkomen de kleuters aan de pleinkant van de poorten. De kleuters spelen dan eerst buiten net als de voorgaande weken.  
Ook de kinderen van de VSO komen nu via het plein naar binnen. De kinderen lopen zelf over het plein naar de deur van de VSO-ruimte en worden daar ontvangen door pedagogisch medewerkers.  
Het ophalen ziet er hetzelfde uit als de voorgaande weken. De leerkrachten van groep 1-2 brengen de kinderen naar hoofdingang van WK5 en wachten daar op vaste plaatsen met de kinderen tot ze worden opgehaald. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig via het plein naar buiten.  
Kinderen die na schooltijd gebruik maken van de BSO komen ook zelfstandig via het plein naar buiten. Via de bel van het beheer bij de hoofdingang van WK5 kunnen jullie aan de pedagogisch medewerkers laten weten dat de kinderen naar buiten mogen komen. De pedagogisch medewerkers zullen er dan voor zorgen dat de kinderen via het plein naar jullie toe komen.  
Het brengen en halen van de kinderen van 0-4 jaar ziet er hetzelfde uit als de voorgaande weken.  
Hieronder hebben we met pijlen aangegeven waar de ingangen van de verschillende groepen zijn.  

 

 

Pauzebeleid 

De klas of groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft zo veel mogelijk gehandhaafd in de pauze. 

 

4. Gezondheid 

 

Medisch handelen 

Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Zoals eerder gemeld: op DGW wordt mogelijk gebruik gemaakt van handschoentjes en gezichtsscherm. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. 

 

Wegstuurbeleid 

Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in pragraaf Thuisblijf regels – gezondheid personeel hieronder, gaat het personeelslid naar huis. 

Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf Thuisblijf regels –gezondheid leerlingen hieronder, gaat de leerling naar huis. 

Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Gebruik geen temperatuurmeting als indicator.  

Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.  

Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.  

Kinderen mogen onder schooltijd niet zelfstandig naar huis zonder schriftelijke toestemming hiervoor te hebben van de ouder.  

 

Thuisblijf regels –gezondheid leerlingen 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten3 blijft thuis: 

 • Neusverkoudheid. 
 • Hoesten. 
 • Moeilijk ademen/benauwdheid. 
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels 

 

 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °Cen/of enauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang. 
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

 

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. 

Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). 

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). 

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.  

 

Thuisblijf regels –gezondheid personeel 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten4 blijft thuis: 

 • Neusverkoudheid. 
 • Hoesten. 
 • Moeilijk ademen/benauwdheid. 
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
 • Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels. 

Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. 

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school. 

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/arbo-arts. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 • Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD: ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/. 
 • Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen). 
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever). 
 • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts). 
 • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. 

De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden. 

Indien de leerkracht verschijnselen heeft en er geen vervanging beschikbaar is, dan blijven de kinderen thuis. Jullie worden daarover per mail en pushbericht op de hoogte gesteld. Kinderen kunnen die dag thuiswerken dezelfde manier zoals het thuiswerken de afgelopen weken plaats vond. Op www.kcdgw.nl staat onder het kopje onderwijs een link naar de thuiswerksite. Kinderen kunnen die ochtend tussen 8.00 en 8.30 indien nodig een chromebook ophalen. Verdere uitleg volgt per mail.