Stel cookie voorkeur in

Groepen

Dagopvang

In het uitvoeren van ons pedagogisch werk gaan we uit van de vier pedagogische basisdoelen, die professor J.M.A. Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in het gezin en in de kinderopvang. Zij vormen de basis van ons werk. 

Het bieden van emotionele veiligheid.  
Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen. Belangrijk is dat het kind vertrouwd is op de kinderopvang, met de pedagogisch medewerker en andere kinderen. Het kind kan vanuit het vertrouwen gaan ontdekken, steeds een stapje verder.  

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.  

In de omgang met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers ontwikkelen de kinderen persoonskenmerken als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Uiteraard helpen de pedagogisch medewerker en groepsleidsters hierbij door een positieve benadering.  

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.  

In de groep met de andere kinderen leren de kinderen communiceren en onderhandelen. Ze leren conflicten zoveel mogelijk zelf op te lossen. Ze leren rekening houden met anderen en ervaren hun gebondenheid in en met de groep. Er is altijd de mogelijkheid voor het kind zich even terug te trekken.  

Overdragen van waarden en normen  

Bij Ons Kindbureau dragen we de waarden en normen over die wij belangrijk vinden: er is respect voor elkaar, er wordt rekening gehouden met elkaar, helpen elkaar en doen elkaar geen pijn. 

 

Indeling opvang

De dagopvang bestaat uit 3 verschillende groepen: een babygroep, een verticale groep en een peutergroep. Wij zijn 52 weken per jaar geopend, waarbij er keuze op contract is uit 52 weken, 46 weken of 40 weken opvang.

De kinderen worden opgevangen in een zgn. stamgroep. Dit is een vaste groep kinderen in een eigen groepsruimte die qua sfeer en inrichting bij hun leeftijd past. Wel kan worden besloten om, aan het begin en aan het eind van de dag, kinderen in een andere ruimte te ontvangen of weer op te halen waarbij een vaste medewerker op de groep aanwezig is. Met ouders en kinderen wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer en hoe dit plaats vindt.

Aan een kind van 0 jaar worden ten hoogste 2 vaste pedagogisch medewerkers per week toegewezen, waarvan per dag tenminste één medewerker op de groep werkt. Als er vanwege de grootte van de groep met drie of meer pedagogisch medewerkers tegelijk gewerkt wordt, dan mogen er ten hoogste drie pedagogisch medewerkers worden toegewezen aan een baby.

Kinderen boven de 1 jaar hebben maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers. Als er op de groep vanwege de grootte van de groep met drie medewerkers tegelijkertijd gewerkt wordt, worden ten hoogste vier pedagogisch medewerkers toegewezen aan een kind boven de 1 jaar

Elke stamgroep kent een team van pedagogisch medewerkers. Eén van de vaste pedagogisch medewerkers is aanwezig op de groep als het kind er is, behoudens vakantie en ziekte. 

Op babygroep de Regenboogjes kunnen maximaal 10 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 10 weken tot 2 jaar. Op het moment dat een kind 2 jaar wordt, gaat deze over naar de peutergroep of de verticale groep.

Op de verticale groep de Zonnestraaltjes kunnen maximaal 12 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van een verticale groep is, dat kinderen geen overgang hebben naar een volgende groep en er een natuurlijke groepssamenstelling is.

Op peutergroep de Bliksems kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

De peutergroep en de verticale groep werken samen in het activiteitenaanbod.

 

Inschrijven voor het kinderdagverblijf kan hier!
 

Peuterarrangement

Het peuterarrangement  is in de schoolweken op woensdag tot en met vrijdag open van 08:30 tot 12:30.

In het peuterarrangement sluiten wij aan bij de thema's op school, deze hebben wij vertaald naar de leeftijd van onze peuters. Elk thema duurt 6 tot 8 weken, in elk thema komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod: 

- Motorische en sensomotorische ontwikkeling  

- Sociaal-emotionele ontwikkeling  

- Spraak- en taalontwikkeling  

- Cognitieve ontwikkeling  

- Creatieve ontwikkeling 


Bij de creatieve ontwikkeling werken we niet resultaatgericht maar ervaringsgericht. In het werken met de thema's  stimuleren we de cognitieve, sociaal/emotionele, motorische en creatieve vaardigheden van de kinderen.

We ontvangen de kinderen vanaf 08:30u en om 08:45u starten we met ons dagprogramma. 

Het peuterarrangement is alleen tijdens de schoolweken geopend. Inschrijven voor het peuterarrangement kan hier!

Geïnteresseerd in onze kinderopvang?

Neem contact op met: 

Jessica van Herwaarden, jvherwaarden@onskindbureau.nl

073 8507888