Stel cookie voorkeur in

NOODOPVANG OKB

Rosmalen, 02 april 2020
COVID-19, noodopvang, kosten kinderopvang,

 

Beste ouder, verzorger,

De maatregelen van de overheid zijn doorgezet tot 28 april. Om deze reden ga ik u voorzien van een update en mogelijk nieuwe informatie.

Facturatie;
Graag bedank ik iedere ouder die de factuur van April voldaan heeft. Belangrijk om de lonen van onze medewerkers en onze vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Zodra de maatregelen opgeheven zijn kunnen wij daardoor weer direct doen wat wij graag willen; uw kinderopvang verzorgen.
Het vriendelijke verzoek om dit ook voor de maand mei 2020 te doen. Vakantieopvang en extra opvang wordt wel gefactureerd. Ook hiervoor ontvangt u de Kinderopvangtoeslag, het resterende gedeelte wordt door de overheid vergoed.
Voor de Coronaperiode vanaf 16 maart ontvangt u geen tegoed voor de niet afgenomen opvang, omdat u de volledige kosten vergoed krijgt. Een enkele ouder heeft zijn/haar kind in de Flexapp op afwezig gezet en heeft hiervoor tegoed ontvangen. Dat vervalt en wordt achter de schermen gecorrigeerd. Wij hopen dat Ons Kindbureau vanaf 28 april weer klaar kan staan voor u.
Op 18 maart bent u geïnformeerd over het bericht van de overheid dat u gecompenseerd wordt in uw kosten. https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4366598144


Verlenging compensatieregeling

Op 20 maart hebben BMK, BK en BOinK een compensatieregeling afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals deze geldt voor de kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Om ouders volledig te vergoeden voor de gemaakte kosten, betalen kinderopvangorganisaties ook het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt.

 

Uitwerking van de compensatieregeling

Er wordt door alle partijen (BK, BMK en BOinK, Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het doel van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de privacy van ouders en rekening houdt met de enorme workload die er al ligt bij overheidsinstanties.
Eerder is toegezegd dat deze regeling er eind maart zou zijn, tot op heden is deze nog niet verschenen. Wij vragen uw geduld. Ons Kindbureau houdt scherp in de gaten wanneer deze regeling verschijnt om deze direct met u te kunnen delen.


Aanmelden Noodopvang;
Indien u aanmerking komt voor noodopvang vanwege de criteria; werkzaam in de vitale sector, dan vragen wij u om uw kind aan te blijven melden voor de noodopvang die u volgende week (week 15) nodig heeft. Dit dan ook iedere keer opnieuw voor de daaropvolgende weken (week 16 en 17). Telkens uiterlijk voor 13.00 uur voor de volgende dag/week.


Meivakantie:
De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie in de meivakantie. Als de kinderopvang na 28 april opengaat terwijl de scholen in de meivakantie gesloten zijn, wordt de kinderopvang overvraagd. Zij zou dan moeten voorzien in reguliere opvang, vakantieopvang en noodopvang. Er is vanuit enkele onderwijskoepels al gecommuniceerd dat de noodopvang doorgaat. Deze boodschap is echter te voorbarig.

Direct na de bekendmaking van het kabinet is er spoedoverleg geweest tussen BK, BMK, BOink en de Staatssecretaris van SZW. De samenwerkende kinderopvangorganisaties hebben hun zorgen duidelijk kenbaar gemaakt. De wens is helder: Kinderopvang en onderwijs dienen te worden gelijkgeschakeld, met oog voor het belang van ouders en kinderen. Donderdag 2 april zal het overleg met de Staatssecretaris worden vervolgd. Zodra helder is wat er uit dit overleg komt met betrekking tot de meivakantie (periode 20 april tot en met 27 april) gaan wij dit met u communiceren.


Pasen;
2e paasdag 13 april zijn wij niet geopend voor noodopvang, dit een landelijk feestdag.

Halen en brengen kinderen noodopvang vanuit het locatiemanagement het volgende verzoek:
Wij vragen u als ouder(s)/ verzorger(s) om uw kinderen slechts door één van u te brengen en te halen. Buiten/ rondom/ in de kinderopvanglocatie of school geldt dat de ouder/ verzorger anderhalve meter afstand bewaart tussen andere volwassenen en van kinderen die niet bij hun gezin horen.
Bij voorkeur worden kinderen maximaal tot de ‘voordeur’ gebracht en wordt de ouder/ verzorger gevraagd niet binnen te komen. Alleen bij kinderen waarbij dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld jonge kinderen die normaal in de dagopvang verblijven of kinderen met ontwikkelingsstoornissen en er geen andere oplossingen zijn. Er kunnen hierover met de pedagogisch medewerkers en/of leerkracht afspraken worden gemaakt waarbij geldt:
• Eén gezin binnen;
• Maximaal twee volwassenen in één ruimte;
• De ouder/ verzorger is klachtenvrij, neemt de nodige hygiënemaatregelen en houdt anderhalve meter afstand.
Het is belangrijk dat alle kinderen en volwassenen bij/ voor (afhankelijk van de inrichting van de groep c.q. het lokaal) binnenkomst direct hun handen goed wassen.
Voor nu wil ik u en uw kind(eren) een goed weekend toewensen, en wederom wens ik u een goede gezondheid en veel sterkte toe in deze onzekere periode.

Met vriendelijke groet,
Hans van Slooten,
Directie Ons Kindbureau