NOODOPVANG OKB

Beste ouder(s)-/verzorger(s),

Op basis van de adviezen van het OMT heeft het demissionair Kabinet op 31 januari jl. aangekondigd dat de locaties voor kinderopvang 0-4 jaar en peuteropvang op maandag 8 februari hun deuren weer openen. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft in ieder geval gesloten tot 1 maart. Daarbij is nadrukkelijk opgemerkt dat de opening van de kinderopvang 0-4 jaar enkel kan onder strikte voorwaarden. Per slot van rekening is er nog steeds sprake van een pandemie die ernstige gevolgen heeft voor onze samenleving. Veel is nog onduidelijk en onvoorspelbaar. Er zijn dan ook door de overheid strikte voorwaarden verbonden aan de openstelling van de kinderopvang. De veiligheid van kinderen en medewerkers staat daarbij voor ons voorop.

Met deze informatie willen wij duidelijk maken wat dit voor jou als ouder betekent en hoe wij als kinderopvang met deze situatie omgaan.Kinderopvang 0-4 jaar 

Alle kinderen van de dagopvang zijn welkom op hun reguliere dagen. Wij gaan ervanuit dat zij op de vaste dagen aanwezig zijn. Mocht je geen gebruik willen maken van de dagopvang dan horen wij dit graag. Wij vragen je om je kind(eren) af te melden via het ouderportaal van Flexkids. Het ruiltegoed voor de dagopvang is weer beschikbaar. Wel willen wij de ouders vragen om de looprichting in het gebouw te respecteren, dus de ouders van de Zonnestraaltjes en Regenboogjes lopen weer terug via de ingang naar buiten, de ouders van de Bliksems en Tornado’s (PA) lopen door en gaan naar buiten via de uitgang tussen het lokaal van de Bliksems en de Wittering school. Dit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is met elkaar.

Noodopvang VSO/BSODe BSO (en dus ook VSO) blijft in ieder geval gesloten tot 1 maart en is enkel geopend voor noodopvang. De noodopvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen en-/ of in een kwetsbare situatie blijft tijdens de reguliere BSO- tijden beschikbaar. Wij vragen jullie om, zeker gezien de ontwikkelingen m.b.t. de Engelse Corona variant, kritisch te kijken of de opvang ook anders geregeld kan worden. Aan de veiligheid van onze medewerkers én jullie kinderen hechten wij veel waarde.

De kinderen worden opgevangen op de locaties zoals het nu geregeld is met maximaal 10 kinderen per groep en opgedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op woensdag en vrijdag worden de groepen in 2 gesplitst vanwege de lage kindaantallen, er is dan voor de kinderen voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. De Tienzclub blijft nog gesloten, de kinderen worden opgevangen op de eigen schoollocatie, ouders die het betreft krijgen hierover persoonlijk bericht. Als je in aanmerking komt voor noodopvang en hiervan gebruik wilt maken, dan ontvangen we graag je aanmelding met de gewenste dagen voor opvang tot en met 28 februari via noodopvang@onskindbureau.nl

Veilig en verantwoordHet kabinet geeft als reden van de verlengde sluiting van de VSO en BSO dat opening nog niet verantwoord is, omdat dit zal leiden tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding van het coronavirus. Dat komt omdat de groepen op school en de BSO te verschillend zijn samengesteld. We vragen je daarom om zeer alert te zijn op corona gerelateerde klachten als verkoudheid, hoesten en koorts. Neem geen risico en houdt bij twijfel je kind thuis.Wanneer kinderen wel of niet naar de (nood)opvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Compensatieregeling

Met ingang van 8 februari stopt de compensatieregeling voor de kinderopvang van 0-4 jaar. Voor ouders die een BSO-contract hebben wordt de compensatieregeling verlengd tenzij je gebruik maakt van de noodopvang. Extra afgenomen dagen worden door Ons Kindbureau in rekening gebracht, deze extra opvang wordt gecompenseerd door de overheid. Wij doen ons best de compensatie vanuit Ons Kindbureau eind februari aan jullie terug te betalen. Vanaf 25 januari ontvang je geen compensatie vanuit OKB voor de afgenomen uren.

Halen en brengen kinderen noodopvang

Vanuit het locatiemanagement het volgende verzoek:Wij vragen u als ouder(s)/ verzorger(s) om uw kinderen slechts door één van u te brengen en te halen. Buiten/ rondom/ in de kinderopvanglocatie of school geldt dat de ouder/ verzorger anderhalve meter afstand bewaart tussen andere volwassenen en van kinderen die niet bij hun gezin horen.De breng en ophaalafpspraken blijven zoals deze waren in de afgelopen periode, de kinderen van het kinderdagverblijf worden tot de deur van de groep gebracht en daar overgedragen. Kinderen van de vso/bso komen zelf over het schoolplein en komen ook weer zelf naar buiten.  

  • Ouders dragen bij binnenkomst in het kindcentrum een mondkapje
  • De ouder/ verzorger is klachtenvrij, neemt de nodige hygiënemaatregelen en houdt anderhalve meter afstand.
  • Het is belangrijk dat alle kinderen bij binnenkomst direct hun handen goed wassen.

Voor verdere vragen kunt u bij de locatie manager terecht.