Bestuur

ATO-Scholenkring

Kindcentrum De Groote Wielen valt onder het schoolbestuur van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, in de volksmond ATO-Scholenkring genoemd. Alle ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijsvoor ieder kind, op korte afstand van huis.Kenmerkend voor ATO-scholen is:

  • Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing.
  • In het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen
  • kinderen.
  • De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en openheid.
  • De school biedt een fysieke en sociaal veilige omgeving.

ATO-Scholenkring blijft continu ontwikkelen om het onderwijs aan kinderen te verbeteren. Naast het bieden van Algemeen Toegankelijk Onderwijs zijn de speerpunten uit het strategisch beleidsplan van ATO:Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, Duurzame onderwijsverbetering, Professionele leergemeenschap en De school als onderdeel van de samenleving. Het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 is te vinden op de website www.ato-scholenkring.nl.Kindcentrum De Groote Wielen geeft op een eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van ATO en de speerpunten uit het strategisch beleidsplan. Hoe opvang en onderwijs vorm krijgen wordt grotendeels bepaald door onze directie, het team en de ouders (medezeggenschapsraad).

 

Ons Kindbureau

In Kindcentrum De Groote Wielen verzorgt Ons Kindbureau de dag- en buitenschoolse opvang en peuterarrangementen voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Ons Kindbureau heeft meerdere locaties waarbij nauwe samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs altijd centraal staat. Ons Kindbureau gaat daarom veelverder dan enkel het aanbieden van dagopvang, peuterarrangementen en buitenschoolse opvang (BSO). Het gaat er echt om dat zowel opvang als onderwijs vanuit dezelfde heldere missie, visie en kernwaarden werken. Samen zijn we één kindcentrum. Voor meer informatie over Ons Kindbureau zie www.onskindbureau.nl.