Ruilen of extra opvang

 

Kinderen komen zoveel mogelijk op vaste dagen. Zo zorgen we voor stabiliteit en het gevoel van veiligheid. Natuurlijk kan het voorkomen dat je als ouder extra opvang nodig hebt voor je kind(eren). Er zijn drie opties om extra opvang aan te vragen, namelijk met OKB-uren, ruilen of op factuur. 

 

1. OKB-uren  

Per kalenderjaar ontvang je (naar rato) 2x het aantal uren wat je per week contractueel afneemt als OKB-uren. Hiermee bieden we ouders de mogelijkheid om af en toe extra opvang af te nemen buiten de contractdagen. De OKB-uren zijn terug te vinden in de ouderapp onder het kopje Account à Tegoeden à OKB-uren. 

Voorbeeld: Neem je bij ons de hele dag opvang af op maandag en dinsdag. Dan ontvang je per jaar 44 uur aan OKB-uren die je kunt inzetten voor extra opvang. Dit kan uiteraard alleen als er plek is op de groep. 

Hoe werkt dit in de praktijk?  

Het aantal OKB uren wordt aan het begin van een kalenderjaar (01 januari) vastgesteld en toegevoegd aan het tegoed. Als je later start of je wijzigt je contract dan worden de OKB-uren opnieuw naar rato berekend. Bij een om de week product, ontvang je de helft van het aantal uren dat je per week afneemt. Je bouwt geen OKB-uren op wanneer je je kind afmeldt of eerder ophaalt.  

 • Dagopvang: OKB-uren kunnen alleen ingezet worden in de weken van je contract. Dit betekent dat bij een schoolweken contract de uren alleen ingezet kunnen worden in de schoolweken. Bij een 52 weken contract kunnen de uren het gehele jaar ingezet worden. 

 • BSO: Alleen in de schoolweken kun je OKB-uren inzetten. Voor de vakanties kun je gebruik maken van de BSO-vakantievoorraad. 

2. Ruilen  

Je kunt gebruik maken van het één op één ruilen indien daar plek voor is op de groep. 

Hoe werkt dit in de praktijk?  

Om gebruik te maken van het ruilen is het belangrijk om de aanvraag op de volgende manier te doen: 

Stap 1: Ga in de ouderapp naar Agenda à Klik op de kalender à Ruildag aanvragen.  

Stap 2: Datum afwezig: Selecteer de afwezige datum van de contractdag.  

Stap 3: Ruilen naar: Selecteer de datum van de aan te vragen ruildag.  

Stap 4: Afwezig: Selecteer het dagdeel dat je wil afmelden.  

Stap 5: Ruilen naar: Selecteer het dagdeel dat je wil aanvragen. 

Wanneer je niet door kunt naar een volgende stap, betekent dit dat deze ruiling niet mogelijk is. Deze aanvraag dient als extra opvang aangevraagd te worden.  

 • Het is mogelijk om een deel van je contractdag te ruilen. Het deel wat je niet geselecteerd hebt blijft ongewijzigd op de planning staan. 

 • Het dagdeel bij “ruilen naar” mag niet groter zijn dan het afwezige dagdeel.  

 • Wanneer het dagdeel “ruilen naar” kleiner is dan het afwezige dagdeel komen de overige uren te vervallen. 

 • Het is alleen met een 52-weken contract mogelijk om naar een vakantiedag te ruilen.  

 • Op de BSO is het niet mogelijk om een schoolweken product te ruilen naar een schoolsluitingsdag.  

 • De ruiltermijn is twee weken vóór en twee weken ná je contractdag.  

 • Je kunt een ruildag vanaf één maand voor je contractdag aanvragen.  

 • Binnen 3 dagen voor de aan te vragen ruildag en voor de contractdag kan er geen gebruik worden gemaakt van het ruilen.  

 • De reguliere contractdag wordt pas afgemeld wanneer de aangevraagde dag is goedgekeurd. 

 • Een geruilde én goedgekeurde ruildag is niet nogmaals te gebruiken als ruildag. 

3. Extra opvang op factuur  

Naast ruilen en gebruik van OKB-uren is het ook mogelijk om een extra dag op factuur aan te vragen. Een extra dag kan gedeeltelijk op factuur en gedeeltelijk met OKB-uren worden aangevraagd. Een extra dag kun je 120 kalenderdagen voor de aan te vragen dag aanvragen.  

Afwezigheid  

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de contractdag is het belangrijk dat je je kind(eren) afmeldt. Op deze manier creëer je een extra plekje voor een kind dat extra opvang nodig heeft. Weet je al dat je kind een bepaalde dag niet gaat komen? Dan kun je dit vanaf 120 kalenderdagen vooraf aangeven in de ouderapp.  

Peuteropvang  

Het peuterarrangement is, vanwege subsidie, uitgesloten van extra opvang of ruilen. Natuurlijk kun je wel je kind afmelden als hij/zij een dagdeel niet komt.  

BSO-vakantievoorraad  

Vakantieopvang kan alléén aangevraagd worden met BSO-vakantievoorraad. Zodra je de brief voor aanmelding voor de komende vakantie in de Ouderapp ontvangt, kun je de vakantieopvang voor de BSO aanvragen. In deze brief wordt aangegeven binnen welke termijn je dit moet aanvragen om verzekerd te zijn van opvang in de vakantie.  

Heb je geen BSO-vakantievoorraad, dan kun je geen vakantieopvang aanvragen. Neem hiervoor contact op met de Afdeling Advies & Planning. 

Voorwaarden 

 • Ruilen en extra opvang kan, als er plek is op de groep en als er voldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn volgens de wettelijk vastgestelde beroepskracht-kind ratio.  

 • Een aanvraag wordt minimaal één en maximaal twee weken voor de aangevraagde dag beoordeeld. Na beoordeling ontvang je een bericht in de app. Dit zie je als je de notificaties aan hebt staan. Staan die uit, dan kun je in de agenda zien hoe de aanvraag beoordeeld is.  

 • De extra- en ruildagen worden door de locatie beoordeeld. Als er geen plek is voor je aanvraag wordt deze op de wachtlijst geplaatst. Wil je hier geen gebruik van maken dan kun je de aanvraag annuleren.  

 • Zodra een aanvraag is goedgekeurd is de aanvraag definitief.  

 • OKB-uren en BSO-vakantievoorraad zijn eenmalig inzetbaar. Meld je je kind af na goedkeuring? Dan komen de OKB-uren of BSO-vakantievoorraad te vervallen.  

 • Wanneer een aanvraag op factuur is aangevraagd én goedgekeurd wordt deze, ook bij afmelding, gefactureerd.  

 • Een extra dag of ruiling kan kosteloos worden geannuleerd zolang deze nog niet is goedgekeurd. 

 • Ons Kindbureau heeft twee sluitingsdagen per kalenderjaar. Is dit een vaste contractdag voor jouw kind dan ontvang je hier automatisch extra tegoed voor. Deze dag wordt niet gecrediteerd. De sluitingsdagen worden afgewisseld. 

 • Nationale feestdagen zijn wij gesloten. Je krijg hiervoor geen OKB-uren en deze dagen worden niet gecrediteerd.  

 • De OKB-uren en BSO-vakantievoorraad zijn kind- en contract gebonden en kunnen niet ingezet worden voor een ander kind of wanneer de overstap gemaakt wordt naar de BSO.  

 • OKB-uren uren en BSO-vakantievoorraad zijn alleen geldig in het lopende kalenderjaar (01 januari t/m 31 december). Overgebleven uren worden niet gecrediteerd of verrekend op je factuur.  

 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de nog beschikbare OKB-uren en de BSO-vakantievoorraad. Na de laatste contractdag kun je geen extra opvang meer afnemen. Bij (gedeeltelijke) opzegging wordt teveel gebruikte BSO-vakantievoorraad in rekening gebracht. 

 • Schoolsluitingsdagen kunnen alleen met BSO-vakantievoorraad of op factuur aangevraagd worden.  

 • Extra opvang of ruilen is een service naar ouders, geen recht.  

 • Bij onduidelijkheid over een aanvraag beslist Afdeling Advies & Planning.