Missie en visie

De missie van Kindcentrum De Groote Wielen is:

'Niemand is zoals jij! Met ieders kwaliteit, werken aan de toekomst.’

Niet ieder kind is gelijk. Kinderen verschillen immers van elkaar: in aanleg, in tempo, in emoties en in ontwikkeling. Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en interesses. Bij Kindcentrum De Groote Wielen houden we juist rekening met deze verschillen. In ons aanbod zorgen we ervoor dat kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Omgaan met verschillen betekent dat er meer aandacht is voor wat het kind nodig heeft. Dit krijgt vorm in het werken met verschillende niveaus. We kijken naar de behoeften van ieder kind en passen ons aanbod daar waar mogelijk op aan. We begeleiden kinderen ook in hun eigen ontwikkeling. We dagen ze uit om elke keer een stap verder te komen. Een stap verder dan waar ze nu staan. Ieder kind in zijn of haar eigen tempo. We hebben oog voor ieder kind, want elk kind is uniek. Vanuit welke visie werken wij?

 

Eigenaarschap & Betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. Zo laten we kinderen nadenken over hun eigen ontwikkeling. Ook een stukje zelfsturing komt hierbij kijken. Hierdoor voelt het kind zich ook meer betrokken bij het leren.

Veiligheid & Vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat ons kindcentrum een plek is waar kinderen zich vrij voelen en kunnen groeien. Een plek waar ze zich ontwikkelen, waar ze ontspannen, waar ze nieuwe vrienden maken en waar ze hun kwaliteiten ontdekken. We hechten daarom veel waarde aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen, aan respect en openheid. Wij werken vanuit de principes van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support).Dit is een pedagogische aanpak, gericht op het creëren van een veilige en positieve omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

LevensvaardighedenIn ons kindcentrum lopen levensvaardigheden als een rode draad door ons aanbod. We zien deze levensvaardigheden als vaardigheden die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een positief en zelfbewust persoon. Deze gaan over zowel cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden:

  • Kennisbasis en vaardigheden

Natuurlijk begint alle ontwikkeling bij de basis; elk kind heeft goede taal- en rekenvaardigheden nodig. Ook andere vaardigheden zoals creatieve en onderzoeksvaardigheden vinden we belangrijk. En met een steedsverdergaande digitalisering van onze samenleving moeten kinderen ook wegwijs worden in de digitale wereld.

  • Omgaan met jezelf en elkaar

Onze taak gaat verder dan alleen deze kennis en basisvaardigheden meegeven. We besteden daarom ook veel aandacht aan vaardigheden als samenwerken en communiceren, en aan het geven en ontvangen vanerkenning en waardering. Ook jezelf leren kennen, openheid en respect hebben voor de ander en je omgeving vinden we belangrijk. We leren kinderen zich in te kunnen leven in de ander en elkaars verschillen te accepteren.

  • Zelfsturing

Zelfsturing is de derde van de vier levensvaardigheden waar we kinderen in laten groeien. Hiertoe behoort bijvoorbeeld verantwoording nemen voor eigen keuzes, maar ook kunnen plannen, organiseren, monitorenen evalueren. Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen te laten nadenken over hun gedrag en taakaanpak, maar ook door leren doelgericht te werken waarbij we meer en meer het kind zelf zijn persoonlijke doelen laten stellen. 

  • Onderzoekend leren

Omdat de wereld steeds complexer wordt leren we kinderen inzicht te ontwikkelen, maar ook out of the box te denken, kritisch te zijn en creatieve oplossingen te bedenken. Door ons onderwijs aan te laten sluiten bij actuele thema’s leert het kind meer en meer deze complexe wereld kennen. We stimuleren daarin een onderzoekende houding en dagen het kind uit om tot nieuwe inzichten te komen.

Wat we concreet verstaan onder de levensvaardigheden is terug te lezen in onderstaande mindmap. Het gaat dan om bijvoorbeeld taalvaardigheden, maar ook samenwerken, respect hebben voor de ander, initiatief nemen en out of the box kunnen denken vallen daaronder. Lees hier ook meer in de informatiegids.