Pedagogiek

In het uitvoeren van ons pedagogisch werk gaan we uit van de vier pedagogische basisdoelen, die professor J.M.A. Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in het gezin en in de kinderopvang. Zij vormen de basis van ons werk. 

Het bieden van emotionele veiligheid is belangrijk voor elke vervolgstapn in de otnwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, daar sluiten wij bij aan. Ieder kind ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen. Belangrijk is dat het kind vertrouwd is op de kinderopvang, met de pedagogisch medewerker en andere kinderen. Het kind kan vanuit het vertrouwen gaan ontdekken, steeds een stapje verder.  

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.  

In de omgang met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers ontwikkelen de kinderen persoonskenmerken als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Uiteraard helpen de pedagogisch medewerker en groepsleidsters hierbij door een positieve benadering.  

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.  

In de groep met de andere kinderen leren de kinderen communiceren en onderhandelen. Ze leren conflicten zoveel mogelijk zelf op te lossen. Ze leren rekening houden met anderen en ervaren hun gebondenheid in en met de groep. Er is altijd de mogelijkheid voor het kind zich even terug te trekken.  

Overdragen van waarden en normen  

Bij Ons Kindbureau dragen we de waarden en normen over die wij belangrijk vinden: er is respect voor elkaar, er wordt rekening gehouden met elkaar, helpen elkaar en doen elkaar geen pijn. 

"Help en leer mij het zelf te doen. Ik kan meer dan je denkt".

Kinderen worden geboren met eigen talenten en interesses. Een kind is al vanaf zijn geboorte aangewezen op de ander en de wereld. Kinderen zijn onderzoekers, door én door leergierig en nieuwsgierig. Onze pedagogisch medewerkers staan dan ook altijd open voor vernieuwing en verdieping. Ze blijven in beweging en in ontwikkeling en geven de ruimte voor experiment en onderzoek. leder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten en ontwikkeling. Het is aan de pedagogisch medewerkers om de kinderen te leren kennen door naar hen te luisteren en te kijken.

Ons pedagogisch doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot creatieve en complete mensen die respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken en zich daarbij bewust zijn en blijven van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander. Met deze basisvaardigheden zullen zij later hun eigen plek kunnen vinden in de maatschappij.