Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op school
Schoolbesturen en schooldirecteuren kunnen niet alles op eigen houtje beslissen. De overheid heeft namelijk aan ouders en leraren een recht van inspraak gegeven. Daar waar de schoolleiding van de overheid zelfstandig beslissingen mag nemen, dat wil zeggen zeggenschap heeft, hebben de ouders en de leraren medezeggenschap. Natuurlijk kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schoolleiding overleggen. Vandaar dat zij door een raad van enkele ouders en leraren worden vertegenwoordigd, de zogenaamde medezeggenschapraad. De leden van die MR worden door de ouders en leraren van de school gekozen.

Waarover praat de MR, en waarover niet?
De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse uitvoering op school. De MR kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode: dat is een zaak van overleg tussen de leraren en de schoolleiding. Ook mag de MR zich niet bemoeien met de overgang van leerlingen naar de volgende klas of de keuze welke leerkracht voor welke klas komt te staan.

Taken en bevoegdheden
De MR heeft een flink aantal taken en bevoegdheden. Die staan omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Het komt erop neer dat de MR het beleid van het schoolbestuur/schooldirecteur positief kritisch volgt en meedenkt bij het oplossen van problemen.